Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Tao Te Ťing - kompletní překlad

5. 03. 2017 8:10:43
Osmdesát jedna poetismů tvoří soubor Tao Te Ťing, jeden ze zásadních textů východní duchovní tradice. I já – jako už mnozí – jsem se pokusil o překlad.

Sinolog nejsem, vycházel jsem především z anglické práce Stephena Mitchella z roku 1988. Dále mě inspirovaly české překlady Berty Krebsové, Václava Cílka, Viktora Horáka a Jiřího Navrátila. Postupem času jsem si uvědomil, jak jsou již existující verze dobré, a že k nim mohu přidat jen málo, pokud vůbec něco. Dívaje se zpět, zřejmě to ani nebylo cílem. Zřejmě jsem jen potřeboval být nablízku...

1.


Tao, jež lze vyslovit,

není Tao ve své podstatě

Jméno, jež lze pojmenovat,

není věčné Jméno


Nepojmenovatelné je plně skutečné

Přiřazení názvu je počátek

všech jednotlivostí


Zproštěn touhy, zjeví se ti tajemství

Lapen žádostmi, vídáš jen odlesky


Avšak tajemství i odlesky

jsou stejného původu

Jejich zdrojem je Hlubina


Hlubina hlubin

Brána veškerého poznání


2.


Když lidé něco vnímají jako krásné,

jiné věci se stanou ošklivými

Když lidé něco vnímají jako dobré,

jiné skutky se stanou špatnými


Bytí a nebytí se tvoří navzájem

Těžké a snadné se vzájemně podporuje

Dlouhé a krátké se vzájemně definuje

Vysoké a nízké na sobě závisí

Před a záhy se vzájemně následuje


Proto Moudrý

jedná, aniž by cokoliv činil

a učí bez jediného slova

Co se objeví, přijme

Co mizí, nechá jít

Disponuje, ale nevlastní

Koná, ale neočekává

Když je hotovo, zapomene

Proto trvá navždy


3.


Přeceníš-li elity,

lid ztratí svou sílu

Nadhodnotíš-li vlastnictví

lidé začnou krást


Moudrý vede tím,

že vyprazdňuje mysl lidí

a naplňuje jejich podstatu,

že oslabuje jejich ctižádost

a posiluje jejich odhodlání

Pomáhá jim ztratit vše,

co znali, vše, po čem toužili

a rozsévá zmatek v těch,

kteří si mysleli, že ví


Cvič nic-nedělání

a věci se samy uspořádají


4.


Tao je jako studna:

používaná, ale nikdy opotřebená

Je jako věčná prázdnota:

naplněná nekonečnem možností


Je skryté, ale stále přítomné

Nevím, odkud se vzalo

Je starší než Bůh


5.


Tao ničemu nestraní;

dává vzniknout dobrému i zlému

Moudrý nikomu nestraní;

vítá svaté i hříšníky


Prostor mezi Nebem a Zemí

je jako kovářský měch:

prázdný, ale s nezměrnou kapacitou

čím víc ho používáš, tím víc vykoná


Leč přemíra vyčerpává

Drž se střední cesty


6.


Duch Hlubiny neumírá,

nazýváme jej Tajemná Matka


Je kořenem Nebe i Země


Bez přestání vytváří světy,

takže za nimi není téměř vidět


7.


Tao je bezmezné a věčné

Proč věčné?

Nikdy se nenarodilo,

a tak nemůže zemřít

Proč bezmezné?

Netouží po sobě samém,

a tak je přítomno ve všem


Moudrý zůstává v pozadí,

a proto je napřed

Má odstup od všeho bytí,

a tak je s ním v jednotě

Protože na sobě neulpívá,

je úplný


8.


Nejvyšší dobro je jako voda:

prospívá všemu a s nikým není ve sváru

Proudí i do nejnižších míst, kterými jiní opovrhují

Tím velmi připomíná Tao


V bytí, zůstaň při zemi

V myšlení, drž se jednoduchého

V konfliktu, buď čestný a velkorysý

Ve správě, nesnaž se ovládat

V práci, dělej, co tě baví

V rodinném životě, buď zcela přítomný


Jsi-li v souladu sám se sebou,

neporovnáváš-li a nesoupeříš,

každý tě bude respektovat


9.


Naplň šálek až po okraj

a přeteče

Nepřestávej brousit nůž

a ztupíš ho

Hoň se za penězi a jistotou

a nikdy v klidu nespočineš

Dej na souhlas ostatních

a budeš jejich otrokem


Splň svůj úkol, pak se vzdal

Taková je cesta pokoje


10.


Lze, aby tvá mysl neodbíhala

a zůstala věrná původní jednotě?

Lze, aby tvé tělo bylo

poddajné jako právě zrozené?

Lze, aby tvůj vnitřní zrak

neviděl nic než světlo?


Lze milovat lidi a vést je

bez prosazování vlastní vůle?

Lze rozhodovat nejdůležitější otázky

pouhým ponecháním samospádu?

Lze se vzdát vědomostí

a tím pochopit vše?


Dát život, živit jej

Mít ale nevlastnit

Jednat ale neočekávat

Vést ale neovládat

Taková je nejvyšší ctnost


11.


Spojujeme loukotě kola,

ale až prázdno uprostřed

umožňuje vozu jet


Hněteme z jílu hrnek,

ale jen prázdno uvnitř

umožňuje něco nabrat


Sbíjíme ze dřeva dům,

ale právě vnitřní prostor

ho činí obyvatelným


Pracujeme s tím, co je

Ale smysl tkví v tom, co není


12.


Změť barev oslepuje

Změť zvuků ohlušuje

Změť chutí otupuje jazyk

Změť vzruchů oslabuje mysl

Změť žádostí uzavírá srdce


Moudrý smysly obhlíží svět,

ale důvěřuje vnitřnímu zraku

Má srdce otevřené jako nebe


13.

Úspěch je stejně nebezpečný jako selhání

Naděje je stejně dutá jako strach


Co to znamená?

Kdykoliv stoupáš nebo slézáš po žebříku,

tvá pozice je vrtkavá

Když stojíš oběma nohama na zemi,

snadno udržíš rovnováhu


Co to znamená?

Naděje i strach jsou fantomové,

kteří povstávají z přemýšlení o sobě

Když nevidíme sebe jako já,

co zbyde ze strachu?


Dívej se na svět jako na já

Důvěřuj tomu, jak věci jsou

Miluj svět jako své já

a budeš moct pečovat o vše


14.


Zadívej se – neuvidíš to

Nastraž uši – neuslyšíš to

Vymršti se – nechytíš to


Nahoře to není jasné

Dole to není tmavé

Nedělitelné, nepojmenovatelné

se vrací do hájemství ničeho

Forma obsahující všechny tvary,

obraz bez podoby,

jemný, bez koncepce


Jdi mu vstříc - nenajdeš začátek

Jdi za ním – nenajdeš konec

Nemůžeš ho poznat, ale můžeš jím být,

v souladu se svým vlastním životem

Jen si uvědom, odkud pocházíš

To je pramen moudrosti


15.


Jací byli mudrci dávnověku?

Podstatu jejich moudrosti nelze vyslovit;

zkusme alespoň popsat jejich chování


Opatrní, jako člověk překračující zamrzlou řeku

Ostražití, jako válečník na území nepřítele

Zdvořilí, jako host na návštěvě

Nevyzpytatelní, jako tající led

Strozí, jako špalek dřeva

Otevření, jako širé údolí

Průzrační, jako sklenice vody


Máš dost trpělivosti čekat,

až se kal usadí a voda zprůzrační?

Dokážeš zůstat nehybný,

dokud čin nepovstane sám od sebe?


Moudrý nehledá dovršení

Neusiluje, neočekává

Dovršená je až smrt


16.


Oprostit se od myšlenek

Uklidnit své srdce

Pozorovat ruch bytí,

jež jde zpět k počátku


Každá bytost ve vesmíru

se navrací ke společnému zdroji

Tím zdrojem je vyrovnanost


Neuvědomuješ-li si to,

klopýtáš ve zmatku a slzách

Dojde-li ti, odkud jsi vzešel

přirozeně se staneš tolerantní,

šlechetný a laskavý

Ponořený v zázraku Tao,

se porovnáš se vším, co život přinese,

a až přijde smrt, budeš připraven


17.


Vládne-li Moudrý,

lidé si stěží uvědomují, že vůbec existuje

Druhý nejlepší vládce je milován

Pak následuje ten, kterého se lidé bojí

A nejhorší je ten, kterým pohrdají


Nevěříš-li lidem,

činíš je nedůvěry-hodnými


Moudrý šetří slovy, jedná

Když je hotovo,

lidé vyhrknou: „Úžasné,

zvládli jsme to úplně sami!“


18.


Když je Tao pozapomenuto,

objeví se pobožnost a rituály

Když uvadá přirozená citlivost,

chytráctví a znalosti ji zastoupí

Když v rodině schází láska,

přichází falešná úcta

Když se země zmítá v chaosu,

rodí se patriotismus


19.


Nevzývej svátosti a učenost,

a lidé budou mnohem šťastnější

Nehledej moralitu a spravedlnost,

a lidé budou činit dobro

Neusiluj o pokrok a zisk,

a nebudou žádní zloději


Názvy zůstávají jen na povrchu

Proto jdi příkladem

a nech věci dít se


20.


Odlož učenost, a trable zmizí

Jaký je rozdíl mezi ano a ne?

Jaký je rozdíl mezi vítězstvím a prohrou?

Musíš si vážit toho, čeho si cení ostatní,

vyhýbat se tomu, čemu ostatní?

Jak směšné!


Ostatní jsou natěšení,

jakoby šli v májovém průvodu

Já jsem neúčastný,

jako dítě předtím, než se naučí smát


Ostatní mají vše, co potřebují

Já nic nevlastním

Toulám se z místa na místo

jako člověk bez domova

Jsem jako pomatenec,

s myslí stejně prázdnou


Ostatní jsou jasní

Já jsem temný

Ostatní jsou čilí

Já jsem netečný

Ostatní znají svůj úkol

Já nevím


Zmítán jako vlny oceánem,

hnán bezcílně jako vítr


Jsem jiný než ostatní

Kojí mě sama Velká Matka


21.


Mysl Moudrého je

vždy v souladu s Tao;

to jí dodává zářivosti


Tao je nezachytitelné

Jak s ním může být mysl v souladu?

Nepoutá se k myšlenkám


Tao je temné a neurčité

Jak může činit mysl zářivou?

Stačí jej nechat


Vždyť dřív než prostor a čas

bylo Tao

Mimo pojmy „je“ a „není“

Jak vím, že tohle je pravda?

Dívám se do svého nitra


22.


Chceš-li být celistvým,

dovol si jednotlivosti

Chceš-li být rovným,

dovol si pokřivení

Chceš-li být úplným,

dovol si prázdnotu

Chceš-li se znovuzrodit,

musíš nejdříve zemřít

Chceš-li být obdarován vším,

všeho se vzdej


Moudrý, v jednotě s Tao,

dává příklad všem lidem

Protože se nevystavuje na odiv,

mohou vidět jeho světlo

Protože nemá co by dokazoval,

mohou věřit jeho slovům

Protože nelpí na tom kým je,

mohou se v něm poznat

Protože nesleduje žádný cíl,

bez výjimky uspěje


Chceš-li být obdarován vším,

všeho se vzdej

To není jen prázdná fráze

Pouze v jednotě s Tao

lze být sám sebou


23.


Vyjádři se úplně,

pak zmlkni

Jako síly přírody:

když fouká, není nic než vítr;

když prší, není nic než déšť;

když přejdou mraky, vysvitne slunce


Otevřeš-li se Tao,

ty a Tao jste jedno

a ty jím můžeš plně být

Otevřeš-li se ctnosti

ty a ctnost jste jedno

a ty ji můžeš plně využít

Otevřeš-li se ztrátě

ty a ztráta jste jedno

a ty ji můžeš plně přijmout


Otevři se Tao,

pak důvěřuj přírodním instinktům;

a věci se samy uspořádají


24.


Ten, který stojí na špičkách,

postrádá rovnováhu

Ten, který pospíchá kupředu,

nedojde daleko

Ten, který se snaží zazářit,

zaclání svému světlu

Ten, který mluví o sobě

ve skutečnosti neví, kým je

Ten, který ovládá ostatní,

nemá moc nad sebou

Ten, který žije pouze prací,

nevytvoří nic, co přetrvá


Chceš-li být v souladu s Tao,

splň svůj úkol, pak se vzdal


25.


Existovalo něco beztvarého a dokonalého

předtím, než se zrodil prostor a čas

Vyrovnané. Bezobsažné

Jednotné. Neměnné

Nekonečné. Věčně přítomné

Dalo to vzniknout vesmíru

Kvůli nedostatku slov

tomu říkám Tao


Protéká to celičkým bytím,

dovnitř a ven, a zpátky

ke zdroji všeho


Tao je důležité

Vesmír je důležitý

Země je důležitá

Lidstvo je důležité

To jsou čtyři velké síly


Lidstvo následuje zemi

Země následuje vesmír

Vesmír následuje Tao

Tao je samo sebou


26.


Světlo má hluboké kořeny

Mohutnost je zdrojem pohybu


Proto Moudrý putuje celý den,

aniž by opustil dům

Navzdory malebným výhledům

zůstává nezúčastněným v sobě


Cožpak by měl vládce kraje

těkat sem a tam jako vážka?

Necháš-li sebou pohazovat,

zpřetrháš své kořeny

Ovládne-li tě neposednost,

mohutnost se vytratí


27.


Dobrý poutník nemá předem daný plán

a netrvá na tom, aby došel

Dobrý umělec nechá svou intuici,

aby ho vedla, kam se jí zachce

Dobrý vědec se osvobodil od teorií

a má mysl otevřenou tomu, co je


Proto je Moudrý k dispozici všem

a nikoho neodmítá

Je připraven využít všech situací

a ničím neplýtvá

Tomu se říká „ztělesnění světla“


Není snad dobrý člověk jen učitelem toho špatného?

Není snad špatný člověk jen látkou toho dobrého?

Jestli tohle nepochopíš, nenajdeš cestu,

jakkoliv inteligentní jsi

To je velké tajemství


28.


Poznej mužský princip,

ale drž se ženského:

chovej svět v náručí

Přijmeš-li ho,

Tao tě nikdy neopustí

a sám budeš jako malé dítě


Poznej světlé stránky,

ale podrž si i ty temné:

buď vzorem pro ostatní

Podaří-li se ti to,

Tao tě nikdy neopustí

a ty se vrátíš k nevinnosti


Poznej osobní,

ale drž se neosobního:

sleduj věci tak, jak jsou

Dokážeš-li to,

Tao tě nikdy neopustí

a ty najdeš původní jednotu


Svět povstává z jednoduchosti,

jako nádobí z kusu dřeva

Moudrý zná nádobí,

ale drží se původní látky

Proto může vytvářet vše


29.


Chceš zlepšovat svět?

Nemyslím, že je to možné


Svět je božský

Nemůže být vylepšen

Montuješ-li se do něj, poškodíš ho

Bereš-li ho jako věc, ztratíš ho


Někdy je:

čas na to, být napřed,

čas na to, být pozadu;

čas na to, být v pohybu,

čas na to, být v klidu;

čas na to, být čilý,

čas na to, být vyčerpaný;

čas na to, být v bezpečí,

čas na to, dát se v šanc


Moudrý vnímá věci, jak jsou,

aniž by se je snažil ovládat

Nechává je jít vlastní cestou


30.


Spoléhá-li vládce na Tao,

nevynucuje nic silou

a nepoužívá zbraně

Každá síla má totiž protiváhu

Násilí, i dobře míněné,

se vždy obrátí zpět


Moudrý splní svůj úkol,

a pak se vzdálí

Chápe, že vesmír

je navždy mimo jeho kontrolu

a že snaha ovládat

se neslučuje s tokem Tao

Protože věří sám sobě,

nemusí přesvědčovat druhé

Protože si sám sebe váží,

nehledá potvrzení u druhých

Protože se přijímá,

celý svět ho přijme


31.


Zbraně jsou nástroje zkázy;

každý rozumný je zavrhuje


Zbraně jsou nástroje strachu;

rozumný člověk se jich střeží

až na případy krajní nouze

a, je-li donucen, použije jich

jen v nejmenší možné míře

Ctí mír jako nejvyšší hodnotu

Je-li mír porušen,

jak by mohl spočinout v klidu?

Jeho nepřátelé nejsou démoni,

nýbrž lidé jako on sám

Nepřeje si jejich újmu

Neraduje se z vítězství

Kdo by se radoval z vraždění?


Do bitvy přichází zasmušile,

se slzami v očích

za ty, kdo zemřou


32.


Tao nemůžeš zachytit

Je menší než atomy,

ač obsahuje nespočet galaxií


Kdyby mocní tohoto světa

dokázali splynout s jeho proudem,

vše by bylo v harmonii

Lidé by žili smírně,

zákony vtištěné v srdcích


Užíváš-li názvy a formy,

věz, že jsou jen dočasné

Ctíš-li veřejné instituce,

nezapomeň, kde končí jejich funkce

Pochopením toho, kde zastavit,

se vyhneš většině nebezpečí


Všechno končí v Tao

jako se řeky vlévají do moří


33.


Kdo zná druhé, je chytrý;

kdo zná sebe, je moudrý

Kdo přemáhá druhé, je silný;

kdo přemáhá sebe, je mocný


Nechceš-li víc,

jsi teprve skutečně bohatý

Obejmeš-li smrt celým svým srdcem,

nedojdeš zapomnění


34.


Tao proudí všude

Dává vzniknout hmotě,

ale nevytváří ji

Jen se nechá použít,

nedělá si žádné nároky

Tak živí bezpočet světů,

aniž by na nich lpělo

Protože je všudypřítomné,

ukryto v jednotlivých srdcích,

může být nazýváno pokorou

Protože v něm vše končí,

a ono jediné přetrvává,

může být nazýváno velkým

Není si vědomo své velikosti,

a tak je skutečně mocné


35.


Ten, kdo je souladu s Tao,

se může vydat kamkoliv bez obav

Vnímá všeobjímající harmonii

i uprostřed katastrofy,

jelikož nese mír ve svém srdci


Hudba nebo vůně dobrého jídla

mohou přimět lidi zastavit a vychutnávat

Ale slova ozřejmující Tao

se zdají monotónní a mdlá

Hledáš-li ho, není vidět

Zaposloucháš-li se, není slyšet

Užíváš-li ho, je nevyčerpatelné


36.


Chceš-li něco pomenšit,

nejprve tomu dovol růst

Chceš-li se něčeho zbavit,

nejprve dovol, ať se tomu daří

Chceš-li si něco vzít,

nejprve se musíš umět dát

Tolik jemné vnímání

způsobu, který věci jsou


Měkké předčí tvrdé

Pomalé předčí rychlé


Jako ryba v hlubině:

ať je tvé konání tajemstvím

Lidem ukaž jen výsledek


37.


Tao nikdy nic netvoří,

a přesto jím všechno vzniká


Kdyby jím mocní

dokázali vládnout,

celý svět by se proměnil

ve svůj přirozený rytmus

Lidé by naplnili

své prosté, každodenní životy

v harmonii, a bez žádostí


Není-li žádostí,

-- je klid


38.


Moudrý neusiluje o moc,

proto je skutečně mocný

Průměrný se jí dožaduje,

proto nemá nikdy dost


Moudrý nic nedělá,

přesto nenechá nic nedokončené

Průměrný se stále něčím zabývá,

přesto mu stále něco chybí


Dobrotivý činí,

avšak všechno nepostihne

Spravedlivý činí,

avšak nepostihne téměř nic

Ctnostný činí,

a když nikdo neodpovídá,

vyhrne si rukávy, a použije sílu


Vytratí-li se Tao, dobrota zbývá

Vytratí-li se dobrota, spravedlnost zbývá

Vytratí-li se spravedlnost, rituál zbývá

Rituál je hlušinou víry,

a začátkem chaosu


Moudrý se zaobírá

semínkem, ne hlušinou

Přemáhá svou vůli

Tkví ve skutečnosti,

a nechává iluze plynout


39.


V harmonii s Tao

je obloha čistá a přívětivá,

země silná a hojná,

všechny bytosti prospívají

v rovnováze samy se sebou,

znovu a znovu se opakujíc,

pokaždé znovu obnoveny


Nerespektujeme-li Tao,

prach zašpiní oblohu,

země je zpustošená,

rovnováha vrávorá,

a tvorové vymírají


Moudrý soucítí s jednotlivými částmi,

ale neztrácí ze zřetele celek

Bez ustání se cvičí v pokoře

Netouží zářit jako leštěný diamant

Nechává Tao, aby ho tvarovalo,

nahrubo a obyčejně,

jako kámen


40.


Tao se vrací k počátku

cestou poddajnosti

Tak jako bytí samotné

spočívá v tom, co není


Skončí-li hovor, nastane ticho,

ale ticho není protikladem řeči


41.


Když se Moudrý doslechne o Tao,

okamžitě s ním souzní

Když se průměrný doslechne o Tao,

způle věří, z druhé půle pochybuje

Když se o Tao doslechne hlupák,

řehtá se na celé kolo

Kdyby se nesmál,

nebylo by to Tao


Proto úsloví praví:

cesta světla se zdá temná,

cesta vpřed připomíná návrat,

přímá cesta vypadá delší,

opravdová síla je zdánlivě slabá,

skutečná čistota vypadá zašlá,

mohutnost se zdá proměnlivá,

ryzí jednoznačnost je tajemná,

nejlepší umění vypadá nahodilé,

velká láska připomíná lhostejnost,

pravá moudrost zní dětsky


Cožpak to, co zůstává skryté,

ačkoliv vše živí a dovršuje,

není Tao?


42.


Tao dalo vzniknout jednotě

Jednota podnítila dualitu

Z duality se zrodila trojice

Tři jsou základem všechno bytí


Každá bytost má v týle temnotu,

a v náruči objímá světlo

Proudící životodárný dech

pak obě uvádí v soulad


Obyčejní lidé nenávidí samotu,

Moudrý se jí však nestraní,

ví, že skrze ni a trojici bytí

se navrací k Tao


43.


Co je měkké,

nedá se rozbít

Co nemá žádný rozměr,

projde každým otvorem

V neodporování je síla


Učit bez jediného slova,

prospívat bez zasahování:

to málokdo svede


44.Sláva nebo tvé nitro - co je důležitější?

Peníze nebo štěstí - co je cennější?

Úspěch nebo selhání - co je nebezpečnější?Závisí-li tvé naplnění na ostatních,

těžko se mu přiblížíš

Závisí-li tvé štěstí na penězích,

těžko budeš spokojenýSpokoj se s tím, co máš;

važ si věcí tak, jak jsou

Nebude-li ti nic scházet,

celý svět ti bude patřit45.Ryzí dokonalost se zdá chybná,

avšak je dokonale sama sebou

Ryzí úplnost se zdá prázdná,

avšak je úplně přítomná


Ryzí přímost vypadá pokřiveně

Ryzí moudrost vypadá bláznivě

Ryzí umění vypadá nahodile


Teplo činnosti přemáhá chlad,

a klid přemáhá žár


Jen čiré a klidné může být mírou světa


46.


Vládne-li v zemi Tao,

i statní koně táhnou pluh

Jde-li země proti Tao,

i chromí koně nesou zbroj


Není větší iluze než strach,

větší chyby než příprava na válku,

většího neštěstí než mít nepřátele


Každý, kdo prohlédne strach,

bude navždy v bezpečí


47.


Aniž bys otevřel dveře,

můžeš otevřít své srdce

Aniž bys vyhlédl z okna,

můžeš postřehnout Tao


Čím dále při hledání pravdy jdeš,

tím víc se jí vzdaluješ


Proto Moudrý:

poznává, aniž někam kráčí,

rozlišuje, aniž na něco hledí,

dovršuje, aniž cokoliv koná


48.


Na cestě ke vzdělání

je každý den něco přibráno

Na cestě k Tao

je každý den něco odhozeno

Ubíráš-li, krok za krokem

dospěješ k nezasahování

Nezasahuješ-li,

nic nezůstane nedokončené


Nechat věci dít se

Neznásilňovat je

To je mistrovství


49.


Moudrý nepřeceňuje svůj úsudek

Pracuje s myslí lidí


Chová se dobře k dobrým

Chová se dobře ke špatným

V tom tkví dobro


Důvěřuje těm, kteří zasluhují důvěru

Důvěřuje těm, kteří nejsou důvěry hodni

V tom tkví důvěra


Moudrá mysl je jako vesmír

Lidé jí nerozumí

Dívají se vzhůru a trnou

– jako rodiče na své děti


50.


Moudrý se dává

čemukoliv, co přijde

Ví, že dříve či později zemře,

a tak nemá, na čem by lpěl:

žádné iluze mysli,

žádné napětí ve svalech


Kdo umí nakládat se životem:

procházeje krajinou -

nenarazí na medvěda ani tygra;

prodírajíc se bitvou -

nestřetne se s mečem ani kopím

Zvířata nemají, kam by zasekla dráp

Zbraně nemají, kam by zasadily ránu


Jak je to možné?

Kdo umí nakládat se životem,

nepotřebuje ho k životu


51.


Každá bytost ve vesmíru

je ztělesněním Tao

Vstupuje v existenci

nevědomá, úplná, volná,

bere si fyzickou podobu,

a nechává se formovat okolnostmi

Proto každá bytost

spontánně ctí Tao


Tao dává vzniknout životu,

živí ho, zachovává,

pečuje o něj, chrání ho,

navrací ho k sobě


Proto je láska k Tao

samotnou podstatou bytí


52.


Na počátku bylo Tao

Vše z něj povstalo,

vše se do něj vrací


Abys nalezl počátek,

vydej se po stopách bytí

Potkáš-li děcko,

a pak najdeš jeho matku,

nejistota zmizí


V temnotě se skrývá jas

Vnímáš-li to, co není zřejmé,

jsi účasten věčnosti


53.


Správná cesta je zřejmá,

přesto lidé volí postranní stezky

Zbystři, jsou-li věci v nerovnováze

Zůstaň v souladu s Tao


Bohatnou-li bankéři,

zatímco farmáři ztrácejí půdu;

utrácí-li úředníci veřejné peníze

za zbraně namísto léčiv;

chovají-li se vládci nestřídmě a nezodpovědně,

zatímco chudí se nemají kam vrtnout –

vládne lupičství a chaos

To není v souladu s Tao


54.


Vyrůstáš-li z Tao,

nemůžeš být vyvrácen

Řídíš-li se podle Tao,

nemůžeš sejít z cesty

Tao bude stále v úctě,

z generaci na generaci


Nechť je přítomno v tvém životě,

a ty budeš sám sebou

Nechť je přítomno v tvé rodině,

a bude vzkvétat

Nechť je přítomno v tvé zemi,

a bude vzorem pro ostatní

Nechť je přítomno ve vesmíru,

a on se rozezní hudbou


Tvůj život vychází z tvé rodiny,

tvá rodina vychází z tvé země,

tvá země je součástí vesmíru

Jak vím, že tomu tak je?

Dívám se do svého nitra


55.


Kdo přijal vnitřní sílu,

připomíná novorozeně

Kosti má křehké, svaly poddajné,

ale jeho stisk je pevný

Ačkoliv neví o spojení dvou pohlaví,

jeho plodivá síla je nezměrná

Byť celý den vzlyká a křičí,

jeho hlas nezhrubne

Obsahuje totiž plnost souladu


Ovládat myslí vnitřní sílu

přináší její úpadek

Kdo chce žít dlouho,

umírá předčasně


56.


Ten, který ví, nemluví

Ten, který mluví, neví


Utiš se,

odstav své smysly,

otup svůj ostrovtip,

povol své uzly,

zjemni svůj pohled,

nechej usednout prach

Takový jsi původně byl


Buď jako Tao:

nelze se mu přiblížit ani ho opustit,

nelze ho hýčkat ani mu škodit,

nelze ho uctívat ani jím pohrdat,

Bez přestání se odevzdává

Proto trvá navždy


57.


Moudrý vládne tím,

že se vzdává kontroly

Nevměšováním řídí svět

Čím víc vyhlášek je,

tím víc lidé vlčí

Čím víc zbraní je,

tím větší nebezpečí

Čím větší blahobyt je,

tím jsme závislejší


Vzdej se touhy po obecném dobru

a bude všudypřítomné jako tráva


58.


Je-li země spravována jemně,

lidé jsou uvolnění a upřímní

Je-li země spravována silou,

lidé jsou nejistí a úskoční


Vládne-li vůle ovládat,

čím vyšší ideály, tím horší výsledky

Zkus lidi udělat šťastnými

a položíš základ neštěstí

Zkus lidí udělat čestnými

a položíš základ neřestí


Moudrému stačí

jít příkladem

a nevnucovat svou vůli

Je ostrý, ale nezraňuje

Je rázný, ale nehrozí

Září, ale neoslňuje


59.


Ke službě lidu a světu

se nejlépe hodí umírněnost


Jen umírněný dokáže

předcházet sama sebe

Díky zdrženlivosti reaguje včas

Jen ten, kdo reaguje včas,

dorůstá každému postavení

Dorůstá-li každému postavení,

nelze poznat jeho mezí

Nelze-li poznat jeho mezí

může obsáhnout celou zemi


Zapustit kořeny v zemi

Mít pevný základ

A věčně bude vyrůstat mír


60.


Spravovat velkou zemi

je jako smažit malou rybku

Mnoho šťouchanců škodí


Sjednotíš-li zemi s Tao,

zlo bude bezbranné

Ne, že by někam zmizelo,

ale půjde vám z cesty


Nemá-li zlo čemu vzdorovat,

ztrácí důvod existence


61.


Dovede-li se velký stát snížit,

stává se deltou světa:

všechny řeky do něj plynou


Jako žena získává muže klidem,

který jí dává blízkost k zemi

Tak i velký stát získává malý,

dovede-li se před ním sklonit

A malý stát získává velký,

dovede-li to stejné


Jednomu slouží pokora

k tomu, aby si získal

Druhému slouží pokora

k tomu, aby byl získán


Vše, co velký stát žádá,

je udržet si velký počet lidí

Vše, co malý stát žádá,

je zapojit se do činností velkého


Mají-li oba dosáhnout svého

pak ten, který je velký,

se musí umět sklonit


62.


Tao je středobodem všeho,

dobrého člověka pokladem,

špatného člověka úkrytem


Výmluvností lze získat ceny,

statečností lze dosáhnout úcty,

ale Tao je mimo veškeré pocty,

nikdo jej nemůže získat


Proto, když nastupuje nový vládce,

neposílej mu šperky či vzácné koně

Nabídni mu Tao


Být v souladu s Tao

znamená hledat a najít,

chybovat a dosáhnout odpuštění

Proto je nejvzácnějším darem


63.


Jednej bez zasahování,

pracuj bez usilování

Nahlížej v malém velké,

a v nepočetném mnoho

Popasuj se s těžkým,

dokud je snadné

Zvládej velké úkoly

skrze malé krůčky


Všechno pod sluncem

bylo kdysi malé a snadné


Moudrý necílí velké,

proto dosahuje velikosti

Neslibuje planě a nelpí

na vlastním pohodlí

Od začátku počítá s problémy,

proto žádné nemá


64.


Co je dosud v klidu, lze snadno uchopit

Co právě vzniklo, lze snadno tvarovat

Co je zatím křehké, lze snadno roztříštit

Co je stále nepatrné, lze snadno rozptýlit


Vyvaruj se trablí, ještě než povstanou

Uspořádej věci, dříve než se zrodí

Obrovská borovice

vyrůstá z drobného klíčku

Cesta dlouhá tisíc mil

začíná pod tvýma nohama


Tlačíš-li na bytí, zklameš ho

Snažíš-li se jej uchopit, ztrácíš ho

Spěcháš-li s dokončením,

zhatíš, co bylo téměř hotovo


Vše má svůj čas

na začátku i na konci


Proto Moudrý

nechává věci dít se

Nemá nic, nemá co ztratit

Žádá si jen absenci žádostí

Učí se zapomenout

Zajímá ho jen Tao

a tím pečuje o vše


65.


Pradávní mistři

se nesnažili lid vzdělat,

nýbrž jemně přivést k nevědomí


Myslí-li si lidé, že znají odpovědi,

těžko je navigovat

Dokážou-li však nevědět,

sami najdou cestu


Vědomí a nevědomí

dvě strany jedné mince:

hlubokého života


66.


Všechny řeky plynou do moře,

jelikož je nejníže položené

Pokora ho posiluje


Chceš-li vládnout lidem,

musíš se před nimi sklonit

Chceš-li vést lidi,

musíš je umět následovat


Moudrý je výš,

aniž by se někdo cítil utlačován

Kráčí vpředu,

aniž by se někdo cítil ovládán

Všichni jsou mu vděční

Jelikož s nikým nezápasí,

nemá žádného soupeře


67.


Někdo říká, že mé učení je omyl

Jiný ho zve vzletným ale nepraktickým

Avšak tomu, kdo hledí do svého nitra,

dává ten omyl smysl

A pro toho, kdo jej praktikuje,

má ona vzletnost hluboké kořeny


Střežím jen tři věci:

soucit, střídmost a pokoru

To jsou nejdražší poklady


Jen soucitný může být odvážný;

jen střídmý může být velkorysý;

jen pokorný může stát v čele


Neboť soucit vítězí v útoku,

a přináší spásu v obraně

Nebesa ochraňují soucitné


68.


Špičkový sportovec

vítá protihráče v nejlepší formě

Zkušený válečník

zohledňuje plány protivníka

Skvělý obchodník

slouží dobru společenství

Moudrý vládce

následuje mysl lidí


Každý z nich vtěluje

ctnost nesoupeření

Ne že by nemilovali zápolení,

ale ctí podstatu hry

V tom se podobají dětem


69.


Moudrý vojevůdce se chová jako host,

neútočí, není-li sám napaden

Než o píď vpřed, raději o krok ustoupí


Postupovat bez výpadu;

odrážet bez střetnutí;

čelit bez nepřátelství;

svírat zbraň bez úderu


Střetnou-li se dva rovnocenní,

vítězí ten, který má slitování


70.


Má slova lze snadno pochopit

a jednoduše uvést v praxi

Avšak intelekt je nikdy neobsáhne

a budeš-li je rozebírat, selžeš


Mé učení je starší než svět

Jak bys jej mohl zarámovat?


Chceš-li mě poznat,

dívej se do svého nitra


71.


Poznat nepoznatelné, toť ctnost

Neznat známé, toť nemoc

Jen ten, kdo vidí v nemoci nemoc,

se může uzdravit


Moudrý pozná, když ochoří,

proto zůstává zdráv


72.


Když se lid nehrozí autority,

přijde ještě větší síla

bez respektu k jakýmkoliv hranicím


Proto neztenčuj životní prostor lidí

a nečiň jejich úděl příliš trpkým

Tak se nebudou cítit roztrpčení


Moudrý má vědomí sebe,

aniž pomýšlí na obdiv;

má lásku k sobě,

aniž pomýšlí na pocty


Podržuje jedno a odmítá druhé


73.


Kdo je statečný a smělý,

končívá smrtí

kdo je statečný a rozvážný,

zůstává živ

Obé někdy prospívá a jindy škodí

Kdo zná nejvyšší záměr?

Zde je i Moudrý na vážkách


Tao nezápolí, a přece vítězí

Nemluví, a přece dostává odpověď

Neláká, a přece vše vítá

Neplánuje, a přece ví co a jak


Jeho síť má široká oka,

a přece jimi nic neproklouzne


74.


Strašit lidi smrtí,

chytat a usmrcovat provinilé,

kdo by si troufal něco takového?


Na to je zde Velký Kat

A popravovat místo něj

je jako tít sekyrou místo tesaře


Kdo bere do ruky cizí nástroje,

zřídkakdy vyvázne bez šrámu


75.


Lid hyne hlady,

protože jsou daně příliš vysoké

Proto hyne hlady!


Je těžké vládnout lidu,

protože vládce příliš zasahuje

Proto se těžko vládne!


Lid bere smrt na lehkou váhu,

protože musí příliš usilovat o život

Proto bere smrt nalehko!


Vzácné je, může-li si dovolit

nebrat život v potaz


76.


Lidé se rodí slabí a poddajní;

když umírají, jsou tuzí a toporní

Rostliny se rodí vláčné a křehké;

když umírají, jsou seschlé a ztvrdlé


Co je silné a pevné,

směřuje ke smrti,

co je slabé a poddajné,

směřuje k životu


Proto zbraně, jsou-li příliš mocné,

nepřinášejí už vítězství,

a stromy, jsou-li příliš mohutné,

neujdou sekyře


Silné a pevné bude rozbito,

slabé a poddajné přetrvá


77.


Tao se podobá napínání luku

Vršek stlačuje dolů,

spodek ohýbá vzhůru

Odnímá, kde je přebytek,

přidává, kde je nedostatek


Proto Moudrý:

nelpí na výsledcích své práce,

neočekává žádné zásluhy,

a když je hotovo, zapomene


Tak vzniká přebytek,

který může nabídnout

celému světu


78.


Nic na světě není

tak jemné a poddajné jako voda

A přesto ji nic nepřekoná

v rozrušování tvrdého a rigidního


Měkké vítězí nad tvrdým

Jemné překonává tuhé

Každý to chápe,

ale málokdo podle toho jedná


Proto Moudrý praví:

jen bereš-li na sebe špínu země,

můžeš jí vládnout;

jen bereš-li na sebe neštěstí lidí,

můžeš být jejich králem


Pravda se zdá občas ztřeštěná


79.


I skončí-li rozepře smírem,

přeci jen zůstává zášť

Lze se tomu vyvarovat?


Proto moudrý

na sebe bere, kolik unese,

a neukládá nic druhým


Kdo má hluboký život, trvá na závazcích

Kdo jej nemá, trvá na požadavcích


Tao nikomu nestraní –

vždy je na straně dobrého


80.


Je-li stát řízen dobře,

lidé netouží po vynálezech

Vědomi si vlastní smrtelnosti

se soustředí na přítomnou chvíli

Mají rádi své domovy,

a tak se nezajímají o cestování

Mají zbraně, vozy i lodě,

ale nikdo jich nepoužívá

S láskou pečují o svou rodinu,

zahradu i sousedství

Ačkoliv jsou okolní země tak blízko,

že odtamtud slyšíš štěkat psy,

lidé umírají ve vysokém věku,

aniž by je kdy navštívili


81.


Pravdivá slova nebývají výmluvná,

výmluvnost není pravdivá

Moudrý se nemusí obhajovat,

potřebuje-li obhajoby, není moudrý


Moudrý nehromadí

Čím víc dává,

tím víc má


Nezasahováním a příkladem

vede ostatní

Autor: Karel Kapek | neděle 5.3.2017 8:10 | karma článku: 11.37 | přečteno: 358x

Další články blogera

Karel Kapek

Ověření totožnosti v Účtu iDnes

Děkujeme za váš zájem o Účet iDnes, bohužel se vyskytly pochybnosti o jeho pravosti. V souladu s pravidly nám zašlete doklad sloužící k ověření, dočetl se dnes v e-mailu Karel.

23.5.2017 v 8:19 | Karma článku: 15.53 | Přečteno: 465 | Diskuse

Karel Kapek

Sonet naslepo

Potkal jsem ji jednou, jen jedinkrát - na druhou schůzku nepřišla. Neznám ani její příjmení. Vím jen, že žije v Kodani. Napsal jsem jí tedy do láhve, a tu rozbil o navigaci na Přemyslově nábřeží. Ať už se voda postará..

21.5.2017 v 22:47 | Karma článku: 7.14 | Přečteno: 156 | Diskuse

Karel Kapek

Epitaf Františkovi

Já ho znal. Byl o rok starší, byl ze stejného města. V osmé třídě jsme horko těžko poskládali tým na fotbalový turnaj, který pořádala jeho škola.

24.4.2017 v 9:26 | Karma článku: 25.74 | Přečteno: 2406 | Diskuse

Karel Kapek

Muž, který už nečetl

Honosná barokní klenba, po stranách sloupy s těly vlnitými jako rohy Derbyho antilopy, podpírající falešné patro s mosazným brlením, a pod nohama mramor, přesný a těžký. Knihovna.

26.3.2017 v 10:25 | Karma článku: 16.36 | Přečteno: 395 | Diskuse

Další články z rubriky Poezie a próza

Liběna Hachová

Zmeškaný závod

Všechno v našem životě se děje z nějakého důvodu. Co se jednou stane... Však víte! Čas už nikdo nevrátí.

27.6.2017 v 21:11 | Karma článku: 6.54 | Přečteno: 183 | Diskuse

Michal Pohanka

O lásce a zločinu - 5. kapitola

Hořkovtipný román o vztazích, zamilovanosti, zločinu, Češích a dvou potrhlých kriminálnících plný smíchu a zajímavých postřehů o životě

27.6.2017 v 16:02 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 69 | Diskuse

Petr Švarc

A tuhle zas v rádiu...,

že dle jakéhosi výzkumu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku o jejíž existenci nemá většina z nás ani tušení vyplynulo...

27.6.2017 v 10:25 | Karma článku: 12.64 | Přečteno: 548 | Diskuse

Jiří Turner

EU se mstí státům "Visegrádu" i ve fotbale

Že ne? Ale ano, naposledy to mohli poznat na ME ve fotbale hráčů do 21 let Slováci. Vždyť už se taky kvůli tomu nerozčiluje jen trenér, ale i premiér Fico. Nepřijali jste utečenecké kvóty? Merkelová zavolala Gentilonimu a bylo to.

27.6.2017 v 10:22 | Karma článku: 12.41 | Přečteno: 614 | Diskuse

Bohdan Koverdynský

Americký sen (101)

Příběh na pokračování. Autentické životní osudy české emigrantské rodiny v Československu, Rakousku a USA v období od roku 1976 do současnosti. Dědictví Pilgrimů a manažerů Amtraku. Vancouver, 30. listopadu 2003.

26.6.2017 v 20:48 | Karma článku: 6.01 | Přečteno: 115 | Diskuse
Počet článků 39 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 483

Příběhy lásky, nenávisti a odpuštění.   

karelkapek69(zavináč)gmail.com

 Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.